En aquesta pàgina podeu veure el mural realitzat pels alumnes del col·legi Manuel Antón. També hem ampliat algunes escenes del mateix perquè es puga contemplar en detall el treball. Les 392 peces de les quals consta l'obra donen idea de la magnitud de la mateixa. Als dos únics colors utilitzats per Picasso, el blanc i negre, se'ls uneix una extensa gamma de tons marrons i ocres, propis de la ceràmica, que ressalten en aquesta recreació.

En esta página podéis ver el mural realizado por los alumnos del colegio Manuel Antón. También hemos ampliado algunas escenas del mismo para que se pueda contemplar en detalle el trabajo. Las 392 piezas de las que consta la obra dan idea de la magnitud de la misma. A los dos únicos colores utilizados por Picasso, el blanco y negro, se les une una extensa gama de tonos marrones y ocres, propios de la cerámica, que resaltan en esta recreación.

GUERNIKA

Tiene unas dimensiones de 2,40 metros de alto por 6,80 de ancho. Las medidas del cuadro original son de 3,493 metros de alto por 7,766 de ancho.

En la fila superior de losetas se puede leer esta inscripción:

En la fila superior de llosetes es pot llegir aquesta inscripció:

RECREACIÓ LLIURE DEL QUADRE GUERNIKA DE PICASSO.
FET PER L'ALUMNAT DE 5è I 6è DEL COL·LEGI EN EL CURS 2008-9 AMB L'AJUDA DEL DIRECTOR DEL MANUEL ANTÓN PERE TORRES I EL CERAMISTA ARCADI BLASCO.
ÉS COM UN A AL·LEGAT CONTRA TOTES ELS GUERRES I PER UNA PAU SOLIDÀRIA SEMPRE I PER A TOTS

Té unes dimensions de 2,40 metres d'alt per 6,80 d'ample. Les mesures del quadre original són de 3,493 metres d'alt per 7,766 d'ample.
Davant aquesta brillant idea, la fantàstica execució, i el preciós resultat final, no podem fer menys que felicitar i donar les gràcies als alumnes participants, a Pere Torres i a Arcadi Blasco. I especialment, a Arcadi, com amic que és del nostre cole, dels nostres fills i dels seus mestres, pel temps que dedica a enriquir, estètica i culturalment, l'entorn del Col·legi Públic Manuel Antón de Mutxamel.
Ante esta brillante idea, la fantástica ejecución, y el precioso resultado final, no podemos hacer menos que felicitar y dar las gracias a los alumnos participantes, a Pere Torres y a Arcadi Blasco. Y especialmente, a Arcadi, como amigo que es de nuestro cole, de nuestros hijos y de sus maestros, por el tiempo que dedica a enriquecer, estética y culturalmente, el entorno del Colegio Público Manuel Antón de Mutxamel.

Historia e interpretación.

En diciembre del año 1936, la República Española encarga a Picasso un cuadro para que represente a España en la Exposición Internacional de París, el siguiente año. Parece que por problemas sentimentales demoró el comienzo de la obra, falto de inspiración.

El 26 de abril de 1937, a las cuatro y media de la tarde, la Legión Cóndor empezó la primera oleada del bombardeo sobre Guernika. Una pequeña ciudad vasca de 7.000 habitantes, que ese lunes de feria, sufrió todo el horror que desencadena la guerra.

Picasso nunca conoció Guernica. Ni antes ni despué s del ataque. En su pintura no hay ningún referente directo a esta ciudad. Pero el uno de mayo empieza el primero de los 42 bocetos que preparará para el cuadro.

Història i interpretació.

Al desembre de l'any 1936, la República Espanyola encarrega a Picasso un quadre perquè represente a Espanya en l'Exposició Internacional de París, el següent any. Sembla que per problemes sentimentals va demorar el començament de l'obra, mancat d'inspiració.

El 26 d'abril de 1937, a les quatre i mitja de la vesprada, la Legió Còndor va començar la primera onada del bombardeig sobre Guernika. Una xicoteta ciutat basca de 7.000 habitants, que aqueix dilluns de fira, va patir tot l'horror que desencadena la guerra.

Picasso mai va conèixer Guernica. Ni abans ni després de l'atac. En la seua pintura no hi ha cap referent directe a aquesta ciutat. Però l'u de maig comença el primer dels 42 esbossos que prepararà per al quadre.

No va voler mai explicar el simbolisme de les figures representades en l'obra, però segur que tots els quals ho hem contemplat, hem reflexionat sobre la pau i la guerra. Aquesta és l'essència.

No quiso nunca explicar el simbolismo de las figuras representadas en la obra, pero seguro que todos los que lo hemos contemplado, hemos reflexionado acerca de la paz y de la guerra. Esta es la esencia.

No vamos a poner aquí interpretaciones que el propio autor no quiso hacer, cada cual que saque sus conclusiones. En muchos sitios se recogen análisis de las nueve figuras, las seis humanas y los tres animales, toro, yegua y paloma, para quién tenga curiosidad.

No anem a posar ací interpretacions que el propi autor no va voler fer, cadascú que traga les seues conclusions. En molts llocs s'arrepleguen anàlisis de les nou figures, les sis humanes i els tres animals, bou, egua i coloma, per a qui tinga curiositat.

APRENGUEM
APRENDAMOS